POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE ZA POSAO

1. Uvod

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto MOZZART DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo, pročitajte ovu Politiku kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima.

Ova Politika privatnosti opisuje načine na koje Društvo koristi lične podatke. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. 

2. Svrha obrade i pravni osnov

Dostavljeni podaci o ličnosti će se koristiti isključivo radi analize prijavljenih kandidata u svrhe eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja. 

Vaši lični podaci su nam potrebni da bismo ostvarili kontakt sa Vama i sproveli postupak selekcije za određenu poziciju. Pravni osnov obrade je Vaš pristanak.

Pojedini podaci su obavezni u slučaju zaključenja ugovora o radu. 

3. Rukovalac:

Mozzart d.o.o. Beograd

Ul. Zrenjaninski put br. 84c, Beograd

MB: 20655364

Email: helpmozzartbet.com

Broj telefona: 0800 005 000, +381 11 785 83 67

Viber: +381 62 205 372

4.Obrada podataka o ličnosti

Podaci iz Vaše prijave za konkurs se obrađuju isključivo radi izbora i zapošljavanja kandidata. 

Za posao možete konkurisati i popunjavanjem formulara na Mozzart Biz sajtu. Ukoliko konkurišete za posao na ovaj način, u online formular unosite sledeće podatke:

 • Osnovni podaci (ime, prezime, broj fiksnog i mobilnog telefona, e-mail adresa, fotografija), 
 • Podaci o adresi (grad), 
 • Podaci o obrazovanju (stručna sprema, naziv obrazovne institucije u kojoj je stečena najviša kvalifikacija, smer i mesto škole), 
 • Podaci o radnom iskustvu (početak i kraj, naziv firme i pozicije, opis poslova i odgovornosti), radna biografija (CV),

Podaci o ličnosti iz popunjenog formulara obrađuju se na osnovu Vašeg pristanka i isključivo u svrhe izbora i zapošljavanja kandidata.

Kako bismo na najbolji način organizovali proces selekcije i regrutacije kandidata, koristimo internet aplikaciju koju nam obezbeđuje društvo Omega Business Develpoment d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: “Omega”). Omega će skladištiti vaše podatke, usled čega će se oni čuvati na serveru koji se nalazi u Nemačkoj, uz obezbeđenje primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti. Takođe, za pojedine pozicije online testiranje kandidata će se obavljati putem Testdome platforme, tokom čijeg korišćenja možete biti fotografisani. Fotografije se koriste za potrebe testiranja, čuvaju se na serveru obrađivača i brišu nakon 60 dana. Omega i Testdome mogu u posebnim slučajevima imati pristup vašim podacima. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Mozzart kao rukovalac je sa navedenim obrađivačima zaključio ugovore o obradi podataka o ličnosti. 

Uvek nastojimo da osiguramo da se sa vašim podacima o ličnosti postupa u skladu sa ovom Politikom i da obrađivači i primaoci podataka poseduju iste ili približne organizacione, tehničke i kadrovske mere kao i mi, kako bi se obezbedilo da se sa podacima o ličnosti postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose, uključujući i nastojanje da vaše lične informacije budu bezbedne i da se koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

5. Zaštita podataka o ličnosti

Podaci koji se odnose na kandidata na odgovarajući način su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Društvo, kao rukovalac i obrađivač, preduzima stroge bezbednosne procedure, neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, neovlašćenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju podatke o ličnosti kandidata.

6. Rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti

Ukoliko uspešno prođete proces selekcije i postanete naš zaposleni, Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u skladu sa evidencijama u oblasti rada. Ukoliko ne prođete proces selekcije, Vaši podaci o ličnosti se čuvaju tri godine.

7. Prava kandidata:

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete ostvariti sledeća prava:

 • Pristup podacima o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose (u daljem tekstu: Lice ili Kandidat) ima pravo da od Rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim informacijama, kao i informacije: 

 • svrsi obrade; 
 • vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; 
 • primaocima/vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; 
 • predviđenom roku čuvanja podataka; 
 • postojanju prava da od Rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade i pravo na prigovor na obradu; 
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku; 
 • postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje; 
 • merama zaštite pri prenosu u drugu državu ili međunarodnu organizaciju; 
 • pravu na kopiju podataka o ličnosti koje Rukovalac obrađuje.

Ispravka i dopuna podataka o ličnosti
Lice ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti.

Brisanje podataka o ličnosti
Lice ima pravo na brisanje podataka ako:  

 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; 
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni; 
 • lice je opozvalo pristanak na osnovu kog se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu. 

Ograničenje obrade podataka o ličnosti
Lice ima pravo na ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti ukoliko:

 • lice osporava tačnost podataka u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti, 
 • obrada je nezakonita, a lice se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, 
 • Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.  

Kandidat može povući pristanak u svakom trenutku, što ni na koji način ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva.

8. Pitanja u vezi sa podacima o ličnosti

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail zaštita.podatakamozzartbet.com ili poštom na adresu ul. Takovska br. 49b, Beograd. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti zadužen je za nadzor zakonitosti obrade podataka o ličnosti, brigu o zaštiti prava i sloboda korisnika (i ostalih lica čije podatke obrađuje) i savetovanje odgovornih lica o najboljim praksama u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Svaki primljeni zahtev biće rešen što je moguće pre, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da utvrdimo Vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko smatrate da su Vaši podaci nezakonito obrađivani, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Ova verzija Politike privatnosti je poslednji put ažurirana dana 20.12.2021. godine.

 

Mozzart d.o.o. Beograd